MinimalizamU istoriji umetnosti naziv minimalizam prvi put je upotrebila kritičarka Barbara Ros sredinom 1960-tih. Naslov njenog uticajnog članka "ABC umet­nosti", iz oktobra 1965 u časopisu “Umetnost u Americi”, nije se održao kao naziv za tu vrstu umetnost, ali je ona u tom članku pominjala i postojanje umetnosti ogoljene na “minimum”. Taj izraz, minimalizam, podrazumeva moder­nistički cilj tog pokreta da svede sliku i skulpturu na suštinsko, u ovom slučaju na esencijalnu srž ge­ometri­jske apstrakcije. Prvenstveno potičući iz konstrukti­vizma ranog 20. veka, minimalizam je bio pod jakim uticajem čistih i strogih radova po­ratnih umetnika Barnetta Newmana, Ada Reinhardta i Davida Smitha. Minimalizam je prvi umetnički pokret medjunarodnog značaja kome su pioniri isključivo umetnici rodjeni u Americi.

Minimalističko slikarstvo eliminisalo je reprezen­tativni izraz i iluzionistički piktoralni prostor u korist jedne jedinstv­ene predstave, često kompo­novane od manjih delova složenih po šablonu. Iako ima tendenciju ka matematički sredjenoj kompoziciji, minimalističke slike su raznovrsne; od evociranja uzvišenosti na skoro monohromat­skim platnima Agnese Martin ili Roberta Rymana do škrtih i rigoroznih eseja iz geometrije Roberta Mangolda ili Bricea Mardena.

Minimalistička umetnost se uopšte odlikuje pre­ciznim, oštro oivičenim, jedinstvenim geometri­jskim oblicima; napregnute površi boje – obično hladni prelivi komerci­jalno pomešanih boja, ponekad tek jedna jedina boja; nehijerarhijske, matematičji pravilne kompozicije, često zasno­vane na šablonskoj osnovi; redukcija do čisto samoreferentnog oblika, ispražnjenog od svih spoljnih referenci; anonimna površna pojavnost, bez ikakvog gestovnog pregibanja.

Minimalizam se češće povezuje sa skulpturom nego slikarstvom. Minimalistička skulptura ta­kodje eliminiše reprezentativni izraz, a ponekad i sam dodir umetnika. Industrijski proizvedeni i tipizirani, ovakvi elementarni geometrijski oblici nazvani su i primarnim strukturama, po uticajnoj izložbi istog naziva koju je organizovao Kynas­ton McShine u njujorškom Jevrejskom muzeju 1966. godine.

Predani idealu stvaranja novih formi, ne želeći da recik­liraju stare, minimalistički skulptori želeli su da pre­vazidju proizvodjenje tek umetničkih pred­meta pravljenjem trodimenzionalnih radova koji premošćuju granicu izmedju umetnosti i svakod­nevnog sveta. Kocke Roberta Morrisa nalik kuti­jama, ploče Donalda Judda kao police, sve je to ličilo na slične geometrijske forme tada savre­menog stilskog pravca u arhitekturi i kasno- mod­ernog unutrašnjeg dizajna. Iako su po­kušavali da prodru u urbanu sredinu, publika ih je sma­trala neprihvatljivima. Ironija je da minimali­zam postaje omiljeni stil grupnih izložbi tokom 1970-tih, u isto vreme kad je glatka staklena arhitektura počela da simbolizuje korporativnu moć kasne moderne.

Minimalizam je dominirao umetnošću kasnih 1960-tih, na isti suvereni način kao i apstraktni eskpresionizam pedesetih. A gledani iz jedne šire istorijske perspektive minimalizam je bio poslednji pravi modernistički stila. U sedamdesetim i osamdesetim godinama nijedan slikar­ski stil neće imati takvu dominaciju.

Zbog formalnih odlika, minimalizam su još naziv­ali ABC umetnost, hladna umetnost, pop bez slika, literalistička umetnost, objektna ili umetnost primarne strukture. Sa pop artom deli odba­civanje artističke subjektivnosti, a u svoj dubini posedovao je i herojski gest apstraktnog ekspre­sionizma.

Značajni autori ovog stila su;

Carl Andre, Ronald Bladen, Dan Flavin, Donald Judd, Sol Lewitt, Robert Mangold, Brice Marden, Agnes Martin, John McCracken, Robert Morris, Dorothea Rockburne, Robert Ryman, Richard Serra, Tony Smith, Frank Stella (njegovi rani radovi), Anne Truitt, Joa Baera, Ellswort

Нема коментара:

Постави коментар